Huisregels IJsbaan Twente

HUISREGELS IJSBAAN TWENTE B.V.

Artikel 1       Toepasselijkheid / Werkingssfeer

 1. Gast(en): diegene(n) die zich begeeft dan wel begeven in dan wel rondom (het omliggende terrein van) het sportcomplex van IJsbaan Twente B.V., hierna te noemen: “IJsbaan Twente”.
 2. Gasten zijn verplicht zich te houden aan het bij of krachtens de Algemene Voorwaarden en krachtens dit reglement gestelde voorwaarden en regels.
 3. Overtreding door gasten van een of meerdere verplichtingen uit dit reglement of de Algemene Voorwaarden kan beëindiging van het lidmaatschap / abonnement tot gevolg hebben of leiden tot: ontzegging van de toegang van het sportcomplex, uitsluiting van deelname aan de door of namens IJsbaan Twente georganiseerde activiteiten of inname van de verstrekte toegangspas, abonnement, voor bepaalde of onbepaalde tijd, zonder dat IJsbaan Twente gehouden is entree / abonnements- of andere gelden aan gasten terug te betalen ofwel anderszins schadeplichtig wordt jegens gasten.

Artikel 2     Aansprakelijkheid

 1. Het betreden en het gebruik van (het omliggende terrein van) het sportcomplex en de zich daarin bevindende ruimtes door gasten is / geschiedt volledig voor eigen risico.
 2. IJsbaan Twente aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, geleden of nog te lijden door gasten, ontstaan door welke oorzaak dan ook, tenzij die schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van IJsbaan Twente ofwel door opzet of grove schuld van haar leidinggevende medewerkers.
 3. Indien gasten de in dit reglement of Algemene voorwaarden gestelde verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen, zijn zij volledig aansprakelijk en verplicht alle directe en indirecte schade te vergoeden die IJsbaan Twente daardoor lijdt dan wel in de toekomst nog zal gaan lijden.

Artikel 3    Algemene verplichtingen

 1. Gasten dienen zich in en rondom het sportcomplex behoorlijk te gedragen (al dan niet tijdens trainingen of deelname aan de activiteiten) en zich te onthouden van luid, beledigend, discriminerend, intimiderend taalgebruik of ander ongepast dan wel onbehoorlijk gedrag tegen andere sporters, gasten of trainers.
 2. Gasten dienen te allen tijde de aanwijzingen en instructies van het ijsbaan medewerker op te volgen.
 3. Gasten dienen zich te allen tijde te kunnen identificeren en zijn verplicht op eerste verzoek het entreebewijs te tonen. Entreekaarten zijn 1 dagdeel geldig.
 4. Het gebruik van of de handel in stimulerende middelen is verboden, behoudens het gebruik van de (legale) middelen die door of namens IJsbaan Twente zelf in het sportcomplex worden verkocht. De directie van IJsbaan Twente of de ter zake bevoegde sportinstructeur namens deze bepaalt of een bepaald middel al dan niet is toegestaan.
 5. Huisdieren mogen het sportcomplex niet betreden.
 6. Het nuttigen van zelf meegebrachte consumpties door gasten is niet toegestaan in de horecagelegenheden.
 7. Gasten met / op schaatsen mogen de horecaruimten in het sportcomplex niet betreden  zonder schaatsbeschermers.
 8. Gasten dienen geen afval achter te laten op of rondom de ijsvloeren, de ijshal,  in de kleedkamers, douches en dergelijke en dienen deze te deponeren in daarvoor bestemde prullenbakken.
 9. Gasten dienen gevonden voorwerpen af te geven bij de kassa / receptie.
 10. Roken en het gebruik van drugs door gasten is in het gehele gebouw / sportcomplex niet toegestaan.
 11. Het gebruik van alcoholische dranken door gasten is slechts toegestaan voor zover deze in het sportcomplex zelf door IJsbaan Twente worden verkocht en geleverd.
 12. Tijdens recreatieve uren hebben uitsluitend trainers van IJsbaan Twente toestemming om training te geven.
 13. IJsbaan Twente heeft het recht om (een deel van) de ijsvloer af te zetten voor lessen, activiteiten of onderhoud.
 14. Gasten dienen zich te allen tijde te registreren middels de toegangscontrole van IJsbaan Twente.
 15. Het publiceren van foto’s buiten de privésfeer gemaakt in de accommodatie is uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de directie.

Artikel 4       Verplichtingen vóór betreden van de ijsvloeren

 1. Gasten dienen zich om te kleden in de daarvoor bestemde (om)kleedruimtes.
 2. De kleedkamers moeten – mede om hygiënische redenen – met schoon schoeisel worden betreden.
 3. Gasten zijn verplicht in gepaste en voldoende beschermende (sport) kleding de ijsvloeren te betreden
 4. Het deponeren of stallen van tassen en jassen op of langs de ijsvloeren door gasten is niet toegestaan. Gasten dienen de daarvoor bestemde lockers te gebruiken.

Artikel 5     Verplichtingen tijdens betreden van de ijsvloeren

 1. Gasten mogen de ijsvloeren uitsluitend met schaatsen betreden.
 2. Gasten mogen de ijsvloeren uitsluitend gebruiken voor de daarvoor bestemde schaatsdoeleinden.
 3. Ingeval van opzettelijke vernieling of beschadiging van de ijsvloer ofwel van enige andere aan IJsbaan Twente toebehorende (roerende of onroerende) zaken door gasten, zijn gasten gehouden alle daaruit voortvloeiende directe en indirecte schade volledig aan IJsbaan Twente te vergoeden. Ingeval een vernieling of beschadiging is gepleegd door meerdere gasten, is iedere gast hoofdelijk aansprakelijk jegens IJsbaan Twente.
 4. Jeugdige gasten (jonger dan 12 jaar) mogen de ijsvloeren alleen betreden onder begeleiding van een volwassene of trainer van IJsbaan Twente.
 5. Tijdens dweilpauzes mogen gasten zich niet op de ijsvloeren begeven.
 6. Bij een oranje lamp dienen de gasten de ijsvloer onmiddellijk te verlaten. Bij een rode lamp mag de ijsvloer niet worden betreden.
 7. Alléén de ijsbaanbeheerders zijn bevoegd de geluidsapparatuur, verlichting en het klimaatbeheersingssysteem / airconditioningsysteem te bedienen.
 8. Het is gasten tijdens recreatieve openingstijden verboden om glaswerk op of rondom de ijsvloeren mee te nemen.
 9. Het is gasten niet toegestaan te zitten of te hangen op de kussens langs de ijsvloer.
 10. Bij geconstateerde mankementen of gebreken in, op of aan de ijsvloer, zijn gasten verplicht dat onverwijld te melden aan het baanpersoneel.
 11. Tijdens recreatieve uren is ijshockey met stick en puck door gasten niet toegestaan.
 12. Het gebruik van telefoons of andere mobiele apparatuur op de ijsvloer is niet toegestaan.
 13. Ingeval sprake is van een onveilige situatie op de ijsvloer of in het sportcomplex, zijn de medewerkers van  IJsbaan Twente gerechtigd één of meerdere gasten van de ijsvloer en/of het sportcomplex te verwijderen, zonder dat IJsbaan Twente gehouden is entree / abonnement of andere gelden aan de betreffende gast(en) terug te betalen dan wel anderszins schadeplichtig wordt jegens de gast(en).

Artikel 6     Aanvullende verplichtingen betreden 400 meter baan

 1. Gasten dienen uitsluitend tegen de klok in te schaatsen.
 2. De binnenste baan is uitsluitend bestemd voor snelle rijders.
 3. De middelste baan dient door gasten uitsluitend te worden gebruikt als techniekbaan en is uitsluitend bedoeld om de schaatstechniek te oefenen.
 4. De buitenste baan dient door gasten uitsluitend te worden gebruikt als rustbaan en mag uitsluitend worden gebruikt door langzame rijders.
 5. Schaatshulpjes zijn bedoeld voor ongeoefende schaatsers op de 30*60 meterbaan. Wanneer de 30*60 meterbaan volledig gesloten is voor recreatief schaatsen, zijn hulpjes toegestaan op de 400 meterbaan. Onrechtmatig gebruik is niet toegestaan.

#haveaniceday