Huisregels IJsbaan Twente

HUISREGELS IJSBAAN TWENTE B.V.

Artikel 1 (toepasselijkheid / werkingssfeer)

 1. Bezoeker(s): diegene(n) die zich begeeft dan wel begeven in dan wel rondom (het omliggende terrein van) het sportcomplex van IJsbaan Twente B.V. en hier tegen betaling schaatsgerelateerde activiteiten uitvoeren, hierna te noemen: “IJsbaan Twente”.
 2. Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan het bij of krachtens de Algemene Voorwaarden en krachtens dit reglement gestelde voorwaarden en regels.
 3. Overtreding door bezoekers van een of meerdere verplichtingen uit dit reglement of de Algemene Voorwaarden kan beëindiging van het lidmaatschap / abonnement tot gevolg hebben of leiden tot: ontzegging van de toegang van het sportcomplex, uitsluiting van deelname aan de door of namens IJsbaan Twente georganiseerde activiteiten of inname van de verstrekte toegangspas, abonnement, voor bepaalde of onbepaalde tijd, zonder dat IJsbaan Twente gehouden is entree- / abonnements- of andere gelden aan bezoekers terug te betalen ofwel anderszins schadeplichtig wordt jegens bezoekers.

Artikel 2 (aansprakelijkheid)

 1. Het betreden en het gebruik van (het omliggende terrein van) het sportcomplex en de zich daarin bevindende ruimtes door bezoekers is / geschiedt volledig voor eigen risico.
 2. IJsbaan Twente aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, geleden of nog te lijden door bezoekers, ontstaan door welke oorzaak dan ook, tenzij die schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van IJsbaan Twente ofwel door opzet of grove schuld van haar leidinggevende medewerkers.
 3. Indien bezoekers de in dit reglement of Algemene voorwaarden gestelde verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen, zijn zij volledig aansprakelijk en verplicht alle directe en indirecte schade te vergoeden die IJsbaan Twente daardoor lijdt dan wel in de toekomst nog zal gaan lijden.

Artikel 3 (algemene verplichtingen)

 1. Bezoekers dienen zich in en rondom het sportcomplex behoorlijk te gedragen (al dan niet tijdens trainingen of deelname aan de activiteiten) en zich te onthouden van luid, beledigend, discriminerend, intimiderend taalgebruik of ander ongepast dan wel onbehoorlijk gedrag tegen andere sporters, bezoekers of instructeurs.
 2. Bezoekers dienen te allen tijde de aanwijzingen en instructies van het baanpersoneel op te volgen.
 3. Bezoekers dienen zich te allen tijde te kunnen identificeren en zijn verplicht op eerste verzoek het entreebewijs te tonen. Entreekaarten zijn 1 dagdeel geldig.
 4. Jaarkaarten zijn persoonsgebonden en niet vrijelijk overdraagbaar aan derden. Op eerste verzoek dient een jaarkaarthouder te kunnen aantonen dat deze de rechtmatige eigenaar is van de betreffende jaarkaart.
 5. Het gebruik van of de handel in stimulerende middelen is verboden, behoudens het gebruik van de (legale) middelen die door of namens IJsbaan Twente zelf in het sportcomplex worden verkocht. De directie van IJsbaan Twente of de ter zake bevoegde sportinstructeur namens deze bepaalt of een bepaald middel al dan niet is toegestaan.
 6. Huisdieren mogen het sportcomplex niet betreden.
 7. Het nuttigen van zelf meegebrachte consumpties door bezoekers is niet toegestaan in de horecagelegenheden en in het sportcomplex. Tijdens wedstrijden en evenementen uitzonderingen uitsluitend mogelijk in overleg met Horeca IJsbaan Twente.
 8. Bezoekers met/op schaatsen mogen de horecaruimten in het sportcomplex niet betreden zonder schaatsbeschermers.
 9. Bezoekers dienen geen afval achter te laten op of rondom de ijsvloeren, de ijshal, in de kleedkamers, douches en dergelijke en dienen deze te deponeren in daarvoor bestemde afvalbakken.
 10. Bezoekers dienen gevonden voorwerpen af te geven bij de kassa/receptie.
 11. Roken en het gebruik van drugs door bezoekers is in het gehele gebouw/sportcomplex niet toegestaan.
 12. Het gebruik van alcoholische dranken door bezoekers is slechts toegestaan voor zover deze in het sportcomplex zelf door IJsbaan Twente worden verkocht en geleverd.
 13. Tijdens recreatieve uren hebben uitsluitend trainers van IJsbaan Twente toestemming om training te geven.
 14. Bezoekers dienen zich te allen tijde te registreren middels de toegangscontrole van IJsbaan Twente.

 Artikel 4 (Gebruik van beeldmateriaal)

 1. Het publiceren van foto’s gemaakt in de accommodatie is uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de directie.
 2. Op beeldmateriaal dat door IJsbaan Twente wordt gemaakt worden bezoekers slechts na schriftelijke toestemming middels een toestemmingsformulier herkenbaar in beeld gebracht. Toestemming kan, zonder opgave van reden, te allen tijde weer worden ingetrokken. IJsbaan Twente is gerechtigd tot het maken van sfeerbeelden tijdens openingstijden en bij evenementen. Bezoekers worden hierover bij binnenkomst geïnformeerd door middel van een schriftelijke kennisgeving.

Artikel 5 (verplichtingen vóór betreden van de ijsvloeren)

 1. Bezoekers dienen zich om te kleden in de daarvoor bestemde (om)kleedruimtes.
 2. De kleedkamers moeten – mede om hygiënische redenen – met schoon schoeisel worden betreden.
 3. Bezoekers zijn verplicht in gepaste en voldoende beschermende (sport)kleding de ijsvloeren te betreden. Handschoenen en mutsen zijn te allen tijde verplicht.
 4. Het deponeren of stallen van tassen en jassen op of langs de ijsvloeren door bezoekers is niet toegestaan. Bezoekers dienen de daarvoor bestemde lockers te gebruiken.

Artikel 6 (verplichtingen tijdens betreden van de ijsvloeren)

 1. Bezoekers mogen de ijsvloeren uitsluitend met schaatsen betreden.
 2. Bezoekers mogen de ijsvloeren uitsluitend gebruiken voor de daarvoor bestemde schaatsdoeleinden.
 3. Ingeval van opzettelijke vernieling of beschadiging van de ijsvloer ofwel van enige andere aan IJsbaan Twente toebehorende (roerende of onroerende) zaken door bezoekers, zijn bezoekers gehouden alle daaruit voortvloeiende directe en indirecte schade volledig aan IJsbaan Twente te vergoeden. Ingeval een vernieling of beschadiging is gepleegd door meerdere bezoekers, is iedere bezoeker hoofdelijk aansprakelijk jegens IJsbaan Twente.
 4. Jeugdige bezoekers (jonger dan 12 jaar) mogen de ijsvloeren alleen betreden onder begeleiding van een volwassene of trainer van IJsbaan Twente.
 5. Tijdens dweilpauzes mogen bezoekers zich niet op de ijsvloeren begeven.
 6. Alléén de ijsbaanbeheerders zijn bevoegd de geluidsapparatuur, verlichting en het klimaatbeheersingssysteem / airconditioningsysteem te bedienen.
 7. Het is bezoekers tijdens recreatieve openingstijden, niet toegestaan om eigen eten of drinkwaren mee te nemen en te nuttigen op of rondom IJsbaan Twente.
 8. Het is verboden om glaswerk op of rondom de ijsvloeren mee te nemen.
 9. Het gebruik van mobiele telefoons dan wel telefoneren op en rondom de ijsvloeren is voor bezoekers niet toegestaan.
 10. Het is bezoekers niet toegestaan te zitten of te hangen op de kussens langs de ijsvloer.
 11. Bij geconstateerde mankementen of gebreken in, op of aan de ijsvloer, zijn bezoekers verplicht dat onverwijld te melden aan het baanpersoneel.
 12. Tijdens recreatieve uren is ijshockey met stick en puck door bezoekers niet toegestaan.
 13. Ingeval sprake is van een onveilige situatie op de ijsvloer, veroorzaakt door wangedrag van bezoekers, opzettelijk of onopzettelijk, zijn de medewerkers van IJsbaan Twente gerechtigd één of meerdere bezoekers van de ijsvloer te verwijderen, zonder dat IJsbaan Twente gehouden is entree / abonnement of andere gelden aan de betreffende bezoeker(s) terug te betalen dan wel anderszins schadeplichtig wordt jegens de bezoeker(s).

Artikel 7 (aanvullende verplichtingen betreden 400 meter baan)

 1. Bezoekers dienen uitsluitend tegen de klok in te schaatsen.
 2. De binnenste baan is uitsluitend bestemd voor snelle rijders.
 3. De middelste baan dient door bezoekers uitsluitend te worden gebruikt als techniekbaan en is uitsluitend bedoeld om de schaatstechniek te oefenen.
 4. De buitenste baan dient door bezoekers uitsluitend te worden gebruikt als rustbaan en mag uitsluitend worden gebruikt door langzame rijders

#haveaniceday